Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2020

Het Belastingplan 2020 en de Overige fiscale maatregelen 2020 zijn net voor het eind van het jaar 2019 door de Eerste Kamer aangenomen.
Dit betekent dat de voorgestelde wijzigingen voor Caribisch Nederland met ingang van 01-01-2020 in werking zijn getreden.
De wet inzake de Overige fiscale maatregelen 2020 is op 27 december 2019 uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, nr. 512 (Stb. 2019, 512).
Eén van deze maatregelen is een toevoeging aan de Belastingwet BES.

Hoofdstuk VIII. Formeel belastingrecht en invordering van bes belastingen.
Titel 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering.
Artikel 8.89a Factuurplicht administratieplichtigen.

1. Administratieplichtigen zijn gehouden ter zake van levering van goederen en het voor derden verrichten van werkzaamheden of diensten een factuur uit te reiken en een kopie daarvan te bewaren. Deze factuur dient doorlopend genummerd en gedagtekend te zijn en dient, in afwijking in zoverre van artikel 6.14, derde lid, op duidelijke en overzichtelijke wijze te bevatten:

a. de datum waarop de levering, de werkzaamheid of de dienst is verricht;
b. een omschrijving van de aard en de hoeveelheid van de goederen, werkzaamheden of diensten die zijn geleverd of zijn verricht, alsmede het ter zake daarvan in rekening gebrachte bedrag; en
c. de naam, het adres en het door de Belastingdienst toegekende registratienummer van degene die de levering, de werkzaamheid of de dienst heeft verricht alsmede, indien dit een administratieplichtige is, van degene aan wie de levering, de werkzaamheid of de dienst is verricht.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel.

Lid 1., onderdeel c. houdt in dat zowel het cribnummer van de leverancier alsmede, indien dit een administratieplichtige is, de afnemer op de factuur dient te worden opgenomen.

Het vermelden van het cribnummer van de afnemer zal in vele situaties praktisch onuitvoerbaar en niet handig zijn, denk aan een zakelijke lunch, diner of borrel bij een horeca zaak, aankopen bij een bouwmarkt, supermarkt of andere winkel alsmede nota’s van bepaalde instanties welke voorgedrukte formulieren hanteren, zoals de WEB nota’s. Vele entiteiten zullen hun administratie en facturen er op moeten aanpassen, hetgeen de nodige tijd zal nemen.

Gelet bovenstaande hebben wij, als bestuur van de Vereniging Van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB), in december 2019, overleg gehad met de BCN met het verzoek om dit onderdeel te laten wijzigen waarbij het cribnummer van de afnemer achterwege kan worden gelaten en dat er voorlopig een overgangsperiode kan worden opgenomen.
Afgelopen week heeft dit overleg een vervolg gehad, waarbij is aangegeven dat een dergelijke wijziging nog wel enige tijd kan nemen en dat de wet zoals deze nu is aangenomen geldt vanaf 01-01-2020 zonder enige overgangsperiode.
De BCN zal deze wet handhaven en er op toezien dat deze wordt nagekomen.

Ons advies is om per direct aan genoemde factuurplicht te voldoen.
Verder houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in het oog en zullen wij berichten wanneer er een mogelijke wijziging wordt aangenomen en van toepassing zal zijn.

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom