Invoer van goederen voor particulieren

Invoerbelasting

Welke invoerbelastingen is bij invoer van goederen in Caribisch Nederland verschuldigd?
Bij het invoeren van goederen kunnen de volgende belastingen verschuldigd zijn:

Invoerrecht

Het tarief aan invoerrecht  is voor alle goederen op nihil (0%) gesteld. Er wordt derhalve geen invoerrecht geheven.

Algemene bestedingsbelasting (ABB)
Het tarief aan ABB is, op enkele uitzonderingen na, voor alle goederen:

 • Op Bonaire: 8%;
 • Op Saba en Sint Eustatius: 6%.

De uitzonderingen zijn:

het ABB-tarief voor personenauto’s (voorwaarden) op Bonaire bedraagt 25%.
Voor Sint Eustatius en Saba is een progressief tarief van toepassing.
voor zeer schone/zuinige personenauto’s (voorwaarden) bedraagt het ABB-tarief 0%.

Over welk bedrag wordt de ABB geheven?

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. Heel algemeen gesteld is de douanewaarde de prijs van de goederen (aankoopwaarde), vermeerderd met vracht en verzekeringskosten tot de eerste plaats van binnenkomst op het eiland van invoer. Indien accijnsgoederen worden ingevoerd wordt ook het accijnsbedrag in de douanewaarde opgenomen.

Bij het betalen van ABB over goederen die door een reiziger zijn meegenomen,
is de bijtelling van vracht en verzekeringskosten niet van toepassing.

Accijns

Het tarief aan accijns varieert per soort accijnsgoed. De accijns wordt geheven over de hoeveelheid accijnsgoed die wordt invoert.
Op Bonaire geldt voor het invoeren van alle accijnsgoederen accijns. Op Saba en Sint Eustatius geldt enkel accijns op het invoeren van benzine. Op invoer van sigaretten, gedistilleerd en dergelijke is de accijns uitgesloten op deze eilanden.

Teruggaaf omzetbelasting (BTW) bij uitvoer Nederland

Woont u buiten de EU en koopt u in Nederland nieuwe goederen die u in uw bagage naar buiten de EU brengt? Dan kunt u achteraf de betaalde btw terugkrijgen. U kunt daarover afspraken maken met de winkelier/leverancier van de goederen. U moet voor de goederen die u meeneemt een factuur hebben. De waarde op de factuur van de goederen die u meeneemt moet hoger zijn dan € 50, inclusief btw en eventuele andere belastingen. U moet bij het verlaten van Nederland of de EU de (kopie) factuur aan de Douane laten zien. 

De Douane controleert:

 • Of uw vaste verblijfplaats buiten de EU is
 • Of u de goederen zelf meeneemt
 • Of de factuur door een Nederlandse winkelier/leverancier is afgegeven

Als de goederen die u meeneemt dezelfde zijn als de goederen die op de (kopie-)factuur staan, tekent de douaneambtenaar de (kopie-) factuur
voor uitvoer af. Daarna stuurt u de (kopie-) factuur aan uw leverancier. Met de door de Douane afgetekende factuur toont uw leverancier bij de Belastingdienst aan dat de goederen zijn uitgevoerd. Uw leverancier hoeft dan geen btw te betalen. Uw leverancier kan de btw aan u terugbetalen. De Belastingdienst of de Douane bemiddelt daarbij niet.

Ook kunnen tussenpersonen (zoals Tax-refund organisaties) worden ingeschakeld. Uw leverancier kan u hierover informeren.Om de btw terug te krijgen, moet u de goederen uiterlijk aan het einde van de 3e maand na de maand van aankoop meenemen naar buiten de EU.
Deze regeling geldt ook voor personen die zich voor het einde van de derde maand na aankoop buiten de EU vestigen. Daarvoor gelden speciale regels!

Reizigersbagage

Welke douaneformaliteiten gelden er wanneer een reiziger op Caribisch Nederland arriveert?

Wanneer u in Caribisch Nederland arriveert moet u bij de Douane aangifte doen voor de goederen die u meevoert.
Wanneer u uitsluitend goederen meevoert die met vrijstelling van ‘invoerrechten’ kunnen worden ingevoerd gaat
het aangifte doen heel eenvoudig, namelijk door het passeren van de douanedoorgang.
Uiteraard mogen dit geen verboden goederen zijn zoals verdovende middelen en wapens.

Inwoner BES

Wat mag ik meenemen?

U keert terug van een verblijf elders naar het eiland waar u woonachtig bent. Wellicht heeft u persoonlijke goederen bij u die u meenam toen u van uw eiland vertrok, zoals kleding, fotocamera of toiletartikelen. Bij binnenkomst hoeft u geen ABB te betalen, omdat daarop de vrijstelling voor zogeheten terugkerende goederen van toepassing is. Voor de goederen die u tijdens uw reis heeft gekocht of gekregen geldt dat u die met vrijstelling van ABB mag invoeren voor zover de waarde van deze goederen USD 500,– of minder bedraagt. De douanebeambte kan u vragen om aan te tonen dat u de goederen eerder heeft gekocht op uw eiland of de goederen eerder op legale wijze heeft ingevoerd. Met name bij kostbare goederen is het daarom raadzaam om de aankoop bon en/of het invoerbewijs bij u te hebben.

Bezoeker BES

Wat mag ik meenemen?

Wanneer u reist neemt u meestal persoonlijke goederen mee zoals kleding, toiletartikelen of een fotocamera. Tijdens uw bezoek aan Caribisch Nederland gebruikt u deze goederen. Bij vertrek neemt u deze goederen weer mee. U heeft de goederen dan tijdelijk ingevoerd in Caribisch Nederland, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. In dat geval hoeft u geen ABB te betalen. Deze vrijstelling geldt niet voor accijnsgoederen zoals sigaretten en alcoholhoudende dranken, waarbij u zich moet houden aan de hoeveelheden zoals is vermeld onder de reizigersvrijstelling.

De Douane kan u om een zekerheidsstelling vragen, indien het vermoeden bestaat dat u de goederen wellicht wilt verkopen of schenken op het eiland waar u niet woont. Dit betekent dat u het bedrag aan ABB (Algemene Bestedingsbelasting) moet betalen dat u bij gewone invoer ook zou moeten betalen. Bij verlaten van het eiland met de goederen kunt u het bedrag weer terug krijgen.

Inwoner BES / Bezoeker BES

Waarvoor moet ik betalen?

Als u méér goederen meeneemt dan u met vrijstelling van ABB mag invoeren
dan moet u ABB (Algemene Bestedingsbelasting) betalen.

De ABB bedraagt:

 • 6% bij invoer op Saba of Sint Eustatius
 • 8% bij invoer op Bonaire

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde is de prijs waarvoor u goederen heeft gekocht. U toont deze prijs aan met de aankoopfactuur. Heeft u geen factuur, omdat u de goederen bijvoorbeeld kado kreeg dan zal de douanebeambte in overleg met u de waarde vaststellen. Ook dan moet u namelijk ABB betalen.

Wanneer u meer accijnsgoederen meevoert dan met vrijstelling kan worden ingevoerd, zult u naast de ABB ook accijns moeten voldoen.
Dit geldt uitsluitend bij invoer op Bonaire.

Wat moet ik doen?

Op de locatie van binnenkomst (luchthaven of zeehaven) meldt u bij de Douane dat u goederen meevoert waarvoor geen vrijstelling van ABB kunt krijgen. U bent verplicht deze melding te doen. De Douane zal naar de factuur van de goederen vragen en de verschuldigde ABB berekenen. U voldoet de ABB aan de Douane en ontvangt een kwitantie.

Uw melding wordt in wettelijke termen een mondelinge aangifte genoemd. Een mondelinge aangifte voor persoonlijke goederen kan gedaan worden tot een waarde van maximaal USD 1500,00. Is de waarde van het goed hoger, dan zal een elektronische aangifte bij de Douane moeten worden ingediend.

Wat is verboden om mee te nemen?

De invoer van medicijnen (niet bedoeld voor eigen gebruik), verdovende middelen en wapens is verboden. Hetzelfde geldt voor beschermde dieren, planten, schelpen en dergelijke. Indien u goederen meevoert waarvan de invoer is verboden of waarvoor een speciale toestemming van de overheid vereist is, moet u dit bij aankomst in de haven of op luchthaven onmiddellijk bij de Douane melden.

Overige zaken

Twijfelt u over een vrijstelling?

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor vrijstelling van ABB of dat u misschien verboden goederen meevoert, meldt u dan altijd onmiddellijk bij de Douane op de locatie van binnenkomst. Doet u dit niet, dan kan er sprake zijn van illegale invoer van goederen. Dit is strafbaar.
Uiteraard kunt u ook vóór uw vertrek bij de Douane informeren of in uw situatie specifieke procedures gelden. Zo is bijvoorbeeld de uitvoer van koraal en bepaalde schelpen verboden.

Bagagecontrole

De Douane zal steekproefsgewijs controleren of goederen die reizigers meevoeren met vrijstelling van ABB kunnen worden ingevoerd. Daarnaast kan zij controleren of geen verboden goederen (bv. wapens en drugs) worden ingevoerd. Het betekent dat de reiziger zal worden verzocht om de koffer of handbagage te openen, zodat de Douane deze controle kan uitvoeren. U bent als reiziger verplicht aan deze controle mee te werken. Ook bij vertrek kan de Douane uw bagage controleren.

Reizigersvrijstelling

De vrijstelling geldt alleen voor goederen die bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik. De vrijstelling geldt dus niet voor commerciële goederen of goederen met een kennelijk handelskarakter. De vrijstelling heeft betrekking op goederen die buiten het eiland van binnenkomst zijn verkregen. Het betreft alle goederen, met uitzondering van alcoholische producten, tabak en tabaksproducten.

Vrijstelling van ABB tot een waarde van maximaal USD 500,- per persoon
Voor personen jonger dan 15 jaar is de vrijstelling beperkt tot USD 150,-per persoon
De vrijstelling geldt voor goederen tót de hierboven vermelde waarde. Indien een goed niet splitsbaar is en een hogere waarde heeft geldt daarvoor geen vrijstelling.

Voorbeeld: u heeft in het buitenland een fotocamera gekocht. De prijs was USD 520,-.
Dan bent u over het gehele bedrag 8% (Bonaire) danwel 6% (Sint Eustatius, Saba) ABB verschuldigd.

Alcoholische producten, tabak en tabaksproducten

Vrijstelling van ABB en accijns voor maximaal:

 • 200 sigaretten óf
 • 50 cigarillo’s óf
 • 25 sigaren óf
 • 125 gram rooktabak én
 • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. óf
 • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank, danwel mousserende wijn of likeurwijn, met een alcoholgehalte van 22% vol. of minder
 • én 2 liter niet-mousserende wijn én 8 liter bier,

De vrijstelling voor tabak en tabaksproducten geldt uitsluitend voor personen van 17 jaar en ouder. De vrijstelling voor gedistilleerde dranken enz. geldt uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.  Voor personeelsleden van vliegtuigen en schepen die worden gebruikt in het verkeer met het buitenland geldt de vrijstelling voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten voor de helft van de genoemde hoeveelheden.
De vrijstelling van accijns is uitsluitend effectief op Bonaire. Behalve op benzine wordt op Saba en Sint Eustatius namelijk geen accijns geheven. 

Overzicht accijnstarieven

accijnsgoederen tarief
Benzine Per hl USD 31,86 (Bonaire)
Per hl USD 24,27 (Saba, Sint Eustatius)
Sigaretten (import) Per 100 stuks USD 8,69
Sigaren Per 100 stuks USD 9,78
Cigarillo’s Per 100 stuks USD 4,89
Rooktabak Per kilogram USD 30,00
Wijn Per hl USD 128,50
Bier Per hl USD 67,04
Overige alcoholhoudende producten Per hl USD 12,85 per vol% alcohol

Wanneer accijns moet worden voldaan geldt dat de ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen, vermeerderd mét de accijns. U betaalt dus ook ABB over de accijns. Wanneer accijns moet worden voldaan geldt dat de ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen, vermeerderd mét de accijns. U betaalt dus ook ABB over de accijns.

Internet aankopen

U woont op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en u wilt via Internet, via de post of de telefoon iets kopen buiten uw eigen eiland. De goederen die u koopt, worden ingevoerd op uw eiland. Het kan zijn dat u invoerbelasting moet betalen, zoals ABB (Algemene Bestedingsbelasting) of accijns. Ik woon in Caribisch Nederland en heb buiten het eilandgebied goederen besteld De goederen worden per post of koerier op mijn adres afgeleverd.

Ben ik dan ABB verschuldigd?

Niet altijd, er geldt voor een beperkte hoeveelheid goederen vrijstelling van ABB. De hoeveelheid goederen die zonder betaling van ABB kan worden ingevoerd wordt aangeduid als zendingen met een te verwaarlozen waarde. In onderstaand overzicht is de vrijstelling opgenomen.Vrijstelling voor zendingen met een te verwaarlozen waardeVrijstelling van ABB kan worden genoten indien de waarde van de goederen, inclusief vracht-/portokosten, niet meer dan USD 28,00 bedraagt. Alcoholische producten en tabak en tabaksproducten zijn van de vrijstelling uitgesloten.

Overig

U kunt, als inwoner van Caribisch Nederland, ook goederen ontvangen van iemand (familielid, vriend, kennis) waarbij u niet betaald voor deze goederen.

Wanneer een familielid of kennis goederen verstuurt naar een ander familielid of kennis die op een van de eilandgebieden Bonaire, Saba, of Sint Eustatius woont, vindt invoer van goederen plaats. In beginsel moet daarover ABB (Algemene Bestedingsbelasting) worden betaald en wellicht accijns.

Hierbij geldt echter dat een beperkte hoeveelheid goederen met vrijstelling van ABB en/of accijns kan worden ingevoerd.Vrijstelling voor door particulieren aan particulieren gerichte zendingenGoederen die bijvoorbeeld als briefpost of post-/koerierpakket worden toegezonden.
Er is vrijstelling van ABB indien de waarde van de goederen (inclusief vracht-/portokosten) niet hoger is als 70,00 USD.Voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten gelden daarbij maximaal de volgende hoeveelheidsbeperkingen:

 • 50 sigaretten óf
 • 25 cigarillo’s óf
 • 10 sigaren óf
 • 50 gram rooktabak,
 • én 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol.
 • óf 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende dranken, danwel mousserende wijn of likeurwijn, met een alcoholgehalte van 22% vol of minder 2 liter niet-mousserende wijn.

Er gelden hierbij enkele voorwaarden:

• de toezending heeft een incidenteel karakter;
• het is uitsluitend van toepassing  op persoonlijke goederen;
• de geadresseerde betaalt de afzender niet voor de toezending.

Internetaankopen overig

Wat gebeurt er wanneer deze goederen niet met vrijstelling van ABB en/of accijns kunnen worden ingevoerd?De Post of het koerierbedrijf dat de goederen ontvangt zorgt ervoor dat een aangifte bij de Douane wordt ingediend waarbij betaling van de ABB plaatsvindt.

De ABB bedraagt: 

• 6% bij invoer van goederen op Saba, en Sint Eustatius;
• 8% bij invoer van goederen op Bonaire.

De ABB wordt berekend over de douanewaarde van de goederen. Dit is de prijs van de goederen, vermeerderd met alle kosten, zoals vracht- en portokosten, tot het eilandgebied van bestemming. Wanneer sprake is van invoer van accijnsgoederen kan het zijn dat u, naast de ABB, ook accijns verschuldigd bent.Het koerierbedrijf of de Post zal vervolgens de ABB en eventuele accijns bij u in rekening brengen.
In de volgende publicatie zal worden ingegaan op de invoer van goederen voor particulieren ingeval van verhuizing naar de BES, Caribisch Nederland.

Voor de volledigheid vermelden we dat dit artikel is gebaseerd op de toepasselijke BES belastingwetgeving
op het moment dat dit artikel werd geschreven.

Bron: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom