Per 1 januari 2019 worden de werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen met 5% verlaagd en het wettelijke minimumloon met 5% verhoogd.

De verlaging van de werkgeverslasten geeft ruimte voor loonsverhoging zonder kostenstijging.
Een mooi en goed begin van het nieuwe jaar! 

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2018, nr. 2018-0000167262, tot vaststelling van de premiepercentages van de Cessantiawet BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, In overeenstemming met de Minister van Financiën; Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Cessantiawet BES, artikel 8, derde lid van de Wet ongevallenverzekering BES en artikel 8, vierde lid van de Wet ziekteverzekering BES;

Besluit

Artikel 1 Vaststelling Premiepercentage Cessantia Wet BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Cessantiawet BES, wordt vastgesteld op 0,1%.

Artikel 2 Vaststelling Premiepercentage Wet Ongevallenverzekering BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt vastgesteld op 0,3%.

Artikel 3 Vaststelling Premiepercentage Wet Ziekteverzekering BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt vastgesteld op 1,3%.

Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Toelichting

Jaarlijks vindt de vaststelling van de percentages van de werkgeverspremies voor Caribisch Neder- land plaats. Het betreft de premies voor de Cessantia, ongevallenverzekering en ziekteverzekering. De zorgpremie wordt door het Ministerie van VWS vastgesteld en gepubliceerd. Deze vier premies tezamen tellen thans op tot 18,4%. De regering heeft, voor het eerst sinds 10 oktober 2010, besloten  tot een structurele verlaging van deze werkgeverspremies met vijf procentpunt tot 13,4%.

De werkgeverspremies in Caribisch Nederland zijn dan als volgt:

Edit
Huidig Nieuw
Zorg 16,1 11,7
OV 0,5% 0,3%
ZV 1,6% 1,3%
Cessantia 0,2% 0,1%
Totaal 18,4 13,4

Door deze structurele verlaging zijn werkgevers minder kwijt aan loonkosten, omdat zij minder premies hoeven af te dragen. Hierdoor ontstaat er loonruimte, zonder dat de loonkosten omhoog gaan. Hoeveel loonruimte ontstaat verschilt per werkgever. Over de loonsverhoging moet namelijk ook (pensioen)premie worden betaald. Naar verwachting is de loonruimte voor werkgevers tussen de 3,4% en 4,4%, afhankelijk van de pensioenpremie. De werkgeverspremies worden verlaagd, zodat werkgevers de ontstane loonruimte kunnen omzetten in een loonsverhoging zonder dat de loonkosten toenemen.

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2019 met 5% omhoog bovenop de reguliere indexering voor inflatie. Dit wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Ministerie van SZW in een separate ministeriële regeling. Naar aanleiding van het eindrapport over onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland is aan de Kamer op 29 juni 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34 775 IV, nr. 45) meegedeeld dat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd.

Het doel van de verhoging is om een impuls aan de koopkracht van werknemers te geven. De verhoging van het wettelijk minimumloon  komt voor rekening van de werkgevers, maar wordt gecompenseerd door verlaging van de
werkgeverspremies met hetzelfde percentage.

Indexering minimumlonen en maximumdaglonen Wet ziekteverzekering BES 2019 van Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Edit
Caribisch Nederland
Verhoging Percentage BON 8,50% SE 6,10% SAB 9,40%
Leeftijd 2018 2019 2018 2019 2018 2019
21 jaar en ouder 1 4,76 5,16 6,09 6,46 5,68 6,21
20 jaar 0.9 4,28 4,65 5,48 5,81 5,11 5,59
19 jaar 0.85 4,05 4,39 5,17 5,49 4,82 5,28
18 jaar 0.75 3,57 3,87 4,57 4,84 4,26 4,66
17/16 jaar 0.65 3,09 3,36 3,96 4,20 3,69 4,04

Het on-afgeronde bedrag uit 2018 voor de leeftijd 21 jaar en ouder wordt geïndexeerd. Daar is de 5% stijging van het WML per 2019 bij opgeteld. Het bedrag voor 2019 wordt vervolgens afgerond op 2 decimalen. De bedragen voor 16 t/m 20 jaar worden afgeleid van de 100% bedragen voor 21 jaar en ouder, en worden afgerond op 2 cijfers achter de komma.

Edit
Caribisch Nederland
Indexering BON 8,50% SE 6,10% SAB 9,40%
Maximum dagloon Bedragen per dag
2018 2019 2018 2019 2018 2019
5-daagse werkweek en korter 127,09 137,89 162,54 172,45 151,54 165,78
6-daagse werkweek 105,91 114,91 135,45 143,71 126,28 138,15
Edit
Premiepercentages zorgverzekering en werknemersverzekeringen 2019
Premiepercentages 2018 2019
Zorg 16,1% 11,7%
ZV-premie 1,6% 1,3%
OV-premie 0,5% 0,3%
Cessantia-premie 0,2% 0,1%

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom