Verhuizen naar Caribisch Nederland / De Verhuisgoederenvrijstelling

Wanneer u naar Caribisch Nederland verhuist en verhuisgoederen (huisraad enz.) meeneemt, kunnen deze verhuisgoederen met vrijstelling van invoerbelastingen (ABB en accijns) worden ingevoerd. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en over een door Douane Caribisch Nederland afgegeven vergunning beschikken.

Kom ik in aanmerking voor de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling kan van toepassing zijn indien u uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland overbrengt.
In algemene zin wordt onder ‘normale verblijfplaats’ verstaan de plaats waar een natuurlijk persoon gedurende ten minste 183 dagen per kalenderjaar verblijft wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen. Informeer bij de Douane Caribisch Nederland indien de plaats van persoonlijke en beroepsmatige verschillend zijn.

Voor welke goederen geldt de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling geldt voor persoonlijke goederen die u ten minste zes maanden vóór de datum van uitschrijving in het land van herkomst (inclusief Nederland) in bezit had en, wanneer het gebruiksgoederen betreft, u deze goederen aldaar ook in gebruik had.

De verhuisgoederenvrijstelling geldt dus niet voor nieuwe goederen die u met het oog op de verhuizing naar Caribisch Nederland heeft aangeschaft.

Persoonlijke goederen zijn goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door u en/of uw gezinsleden of die voor de behoeften van uw huishouden dienen. Voorbeelden hiervan zijn: meubilair, beddengoed, kleding, eigen gereedschap of fiets. Tot persoonlijke goederen behoren ook personenvoertuigen, kleine huisdieren, een normale huisvoorraad alcoholhoudende dranken en levensmiddelen.

Personenvoertuig

De verhuisgoederenvrijstelling is beperkt tot één personenvoertuig per gezin of huishouding. Als personenvoertuig wordt aangemerkt: een personenauto, motorfiets, brom- of snorfiets. De vrijstelling geldt niet voor voertuigen voor het bedrijven van een hobby (bijvoorbeeld een old timer) of voor voertuigen gebouwd of ingericht voor het bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen. Evenmin geldt de vrijstelling voor andere vervoermiddelen zoals vaartuigen en vliegtuigen.

In tegenstelling tot de overige persoonlijke goederen dient een personenvoertuig ten minste één jaar in bezit én gebruik te zijn geweest bij belanghebbende. Deze termijn geldt voorafgaand aan de datum van inscheping van het personenvoertuig in het land van herkomst.

Voor het invoeren van een personenvoertuig heeft u een apart formulier ter aanvraag van een vergunning nodig, wat kan worden opgevraagd bij de Douane Caribisch Nederland.

Kleine huisdieren

De invoer van een huisdier dat met de verhuizing meekomt, moet u bij aankomst melden bij de Douane. Daarbij toont u een gezondheidsverklaring van de Veterinaire Dienst of dierenarts van het land van herkomst. De gezondheidsverklaring mag niet ouder zijn dan 2 weken. Zonder gezondheidsverklaring wordt uw huisdier door de Veterinaire Dienst van Caribisch Nederland in quarantaine genomen.

In de meeste gevallen bent u bij aankomst met uw huisdier nog niet in het bezit van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling. In dat geval dient u een borg te betalen die afhankelijk is van de waarde van het dier. Dit bedrag kunt u terugvragen nadat u de vergunning verhuisgoederenvrijstelling heeft ontvangen.

Hoe vraag ik een vergunning verhuisgoederenvrijstelling aan?

Wilt u in aanmerking komen voor een vergunning verhuisgoederen, dan moet u een schriftelijk verzoek bij de Douane indienen. Het formulier voor dit verzoek kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Bij het verzoek worden de volgende bescheiden overgelegd:

• Een kopie van het paspoort van de aanvrager en eventueel de meeverhuizende partner en gezinsleden. inclusief de pagina met de immigratie – inreis stempelafdruk;
• Een kopie van de inschrijving van de afdeling burgerzaken van het eilandgebied, óf van een werkvergunning;
• Een kopie van het bewijs van uitschrijving uit het land van herkomst of indien geen bewijs van uitschrijving wordt afgegeven in het land van herkomst: een visa/green card/andere bescheiden waaruit blijkt dat de normale verblijfplaats in het buitenland was;
• Een bewijs van inschrijving van de afdeling Burgerzaken van het eilandgebied van vestiging;
• een ondertekende, volledige lijst met verhuisgoederen met vermelding van de waarde;

Personenvoertuig

Neemt u een personenvoertuig mee dan wordt daarvoor een afzonderlijk formulier ingediend. Dit formulier kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Naast dit ingevulde formulier levert u de volgende bescheiden in:

• Een kopie van het paspoort van de houder;
• Het origineel kentekenbewijs van het land van herkomst/eigendomsbewijs;
• bewijs van uitvoer;
• Het aankoopbewijs van het personenvoertuig;
• Het verzekeringsbewijs (van het land van herkomst).
U kunt uw aanvragen indienen vóórdat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd.

Naast dat u moet beschikken over een vergunning om de verhuisgoederen met vrijstelling van ABB en eventueel accijns te mogen invoeren, moet voor de verhuisgoederen tevens een aangifte ten invoer bij de Douane worden ingediend. Meestal wordt dit in orde gemaakt door het bedrijf dat de verhuizing voor u verzorgd.

Waar lever ik mijn aanvraag voor een verhuisgoederenvrijstelling in?

De plaats van inlevering van uw aanvraag is afhankelijk van het eiland waar u naar verhuist. Per eiland wordt daarom de inleverlocatie weergegeven:

• Bonaire: Douane/team klantbehandeling, Kaya LD Gerharts 12, Kralendijk (Belastinggebouw)
• Sint Eustatius: Taxoffice, H.M. Queen Beatrixstreet, Oranjestad.
• Saba : Taxoffice, Cap. Matthew Levenstonestreet, The Bottom

Moet ik ook een aanvraag indienen indien ik binnen Caribisch Nederland verhuis?

Ja, indien u verhuist tussen de eilandgebieden van Caribisch Nederland zal ook een verzoek om afgifte van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling moeten worden ingediend. Zonder vergunning bent u bij invoer van uw verhuisgoederen in het andere eilandgebied ABB verschuldigd en mogelijk accijns.

Wat moet ik doen als mijn verhuisgoederen zijn gearriveerd?

Het kan zich voordoen dat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd maar uw normale verblijfplaats nog niet wordt bevestigd door een bewijs van inschrijving bij de afdeling burgerzaken van het eilandgebied waar u naar toe bent verhuisd.

Wilt u toch over uw verhuisgoederen beschikken dan kunt u een aangifte ten invoer indienen maar zal het stellen van een zekerheid (een bedrag) voor eventueel verschuldigde invoerbelastingen worden verlangd. Wanneer u op een later moment in het bezit bent van het bewijs van inschrijving dan kunt u met dit bewijs, een schriftelijk verzoek indienen bij de Douane tot vrijgave van de zekerheid (teruggave). In het verzoek verwijst u naar het nummer en de datum van de aangifte ten invoer.

Indien het overbrengen van uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland door de autoriteiten wordt geweigerd zal de zekerheid worden geïncasseerd als wegens invoer van (verhuis) goederen verschuldigde belasting.

Mag ik mijn verhuisgoederen ook later invoeren?

Ja, u mag uw verhuisgoederen ook later invoeren, maar u moet dit doen binnen zes maanden nadat u op het eilandgebied aankwam met het doel om daar uw normale verblijfplaats te hebben. De invoer mag ook in gedeelten plaatsvinden.

Ik wil mijn verhuisgoederen verkopen, uitlenen of weggeven. Kan dat zo maar?

Het hangt ervan af wanneer u dat doet. Binnen een termijn van 12 maanden mag u de verhuisgoederen niet verkopen, uitlenen, weggeven etc. Het begin van de periode van 12 maanden is de datum waarop de aangifte ten invoer door de Douane is aanvaard.

Wilt u de verhuisgoederen toch binnen deze termijn verkopen, uitlenen etc., dan heeft u hiervoor toestemming van de inspecteur nodig. U moet dan alsnog ABB en eventueel accijns betalen. Verkoopt u de verhuisgoederen, geeft u ze weg etc. zonder toestemming van de inspecteur, dan kunt u een boete krijgen, naast de betaling van ABB en eventueel accijns.

Voor de volledigheid vermelden we dat dit artikel is gebaseerd op de toepasselijke BES belastingwetgeving
op het moment dat dit artikel werd geschreven.

Bron: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom