Per 1 januari 2019 worden de werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen met 5% verlaagd en het wettelijke minimumloon met 5% verhoogd.

Per 1 januari 2019 worden de werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen met 5% verlaagd en het wettelijke minimumloon met 5% verhoogd.

Per 1 januari 2019 worden de werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen met 5% verlaagd en het wettelijke minimumloon met 5% verhoogd.

De verlaging van de werkgeverslasten geeft ruimte voor loonsverhoging zonder kostenstijging.
Een mooi en goed begin van het nieuwe jaar! 

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2018, nr. 2018-0000167262, tot vaststelling van de premiepercentages van de Cessantiawet BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, In overeenstemming met de Minister van Financiën; Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Cessantiawet BES, artikel 8, derde lid van de Wet ongevallenverzekering BES en artikel 8, vierde lid van de Wet ziekteverzekering BES;

Besluit

Artikel 1 Vaststelling Premiepercentage Cessantia Wet BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Cessantiawet BES, wordt vastgesteld op 0,1%.

Artikel 2 Vaststelling Premiepercentage Wet Ongevallenverzekering BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt vastgesteld op 0,3%.

Artikel 3 Vaststelling Premiepercentage Wet Ziekteverzekering BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt vastgesteld op 1,3%.

Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Toelichting

Jaarlijks vindt de vaststelling van de percentages van de werkgeverspremies voor Caribisch Neder- land plaats. Het betreft de premies voor de Cessantia, ongevallenverzekering en ziekteverzekering. De zorgpremie wordt door het Ministerie van VWS vastgesteld en gepubliceerd. Deze vier premies tezamen tellen thans op tot 18,4%. De regering heeft, voor het eerst sinds 10 oktober 2010, besloten  tot een structurele verlaging van deze werkgeverspremies met vijf procentpunt tot 13,4%.

De werkgeverspremies in Caribisch Nederland zijn dan als volgt:

Edit
HuidigNieuw
Zorg16,111,7
OV0,5%0,3%
ZV1,6%1,3%
Cessantia0,2%0,1%
Totaal18,413,4

Door deze structurele verlaging zijn werkgevers minder kwijt aan loonkosten, omdat zij minder premies hoeven af te dragen. Hierdoor ontstaat er loonruimte, zonder dat de loonkosten omhoog gaan. Hoeveel loonruimte ontstaat verschilt per werkgever. Over de loonsverhoging moet namelijk ook (pensioen)premie worden betaald. Naar verwachting is de loonruimte voor werkgevers tussen de 3,4% en 4,4%, afhankelijk van de pensioenpremie. De werkgeverspremies worden verlaagd, zodat werkgevers de ontstane loonruimte kunnen omzetten in een loonsverhoging zonder dat de loonkosten toenemen.

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2019 met 5% omhoog bovenop de reguliere indexering voor inflatie. Dit wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Ministerie van SZW in een separate ministeriële regeling. Naar aanleiding van het eindrapport over onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland is aan de Kamer op 29 juni 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34 775 IV, nr. 45) meegedeeld dat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd.

Het doel van de verhoging is om een impuls aan de koopkracht van werknemers te geven. De verhoging van het wettelijk minimumloon  komt voor rekening van de werkgevers, maar wordt gecompenseerd door verlaging van de
werkgeverspremies met hetzelfde percentage.

Indexering minimumlonen en maximumdaglonen Wet ziekteverzekering BES 2019 van Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Edit
Caribisch Nederland
VerhogingPercentageBON8,50%SE6,10%SAB9,40%
Leeftijd201820192018201920182019
21 jaar en ouder14,765,166,096,465,686,21
20 jaar0.94,284,655,485,815,115,59
19 jaar0.854,054,395,175,494,825,28
18 jaar0.753,573,874,574,844,264,66
17/16 jaar0.653,093,363,964,203,694,04

Het on-afgeronde bedrag uit 2018 voor de leeftijd 21 jaar en ouder wordt geïndexeerd. Daar is de 5% stijging van het WML per 2019 bij opgeteld. Het bedrag voor 2019 wordt vervolgens afgerond op 2 decimalen. De bedragen voor 16 t/m 20 jaar worden afgeleid van de 100% bedragen voor 21 jaar en ouder, en worden afgerond op 2 cijfers achter de komma.

Edit
Caribisch Nederland
IndexeringBON8,50%SE6,10%SAB9,40%
Maximum dagloon Bedragen per dag
201820192018201920182019
5-daagse werkweek en korter127,09137,89162,54172,45151,54165,78
6-daagse werkweek105,91114,91135,45143,71126,28138,15
Edit
Premiepercentages zorgverzekering en werknemersverzekeringen 2019
Premiepercentages20182019
Zorg16,1%11,7%
ZV-premie1,6%1,3%
OV-premie0,5%0,3%
Cessantia-premie0,2%0,1%

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2020

Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2020

Het Belastingplan 2020 en de Overige fiscale maatregelen 2020 zijn net voor het eind van het jaar 2019 door de Eerste Kamer aangenomen.
Dit betekent dat de voorgestelde wijzigingen voor Caribisch Nederland met ingang van 01-01-2020 in werking zijn getreden.
De wet inzake de Overige fiscale maatregelen 2020 is op 27 december 2019 uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, nr. 512 (Stb. 2019, 512).
Eén van deze maatregelen is een toevoeging aan de Belastingwet BES.

Hoofdstuk VIII. Formeel belastingrecht en invordering van bes belastingen.
Titel 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering.
Artikel 8.89a Factuurplicht administratieplichtigen.

1. Administratieplichtigen zijn gehouden ter zake van levering van goederen en het voor derden verrichten van werkzaamheden of diensten een factuur uit te reiken en een kopie daarvan te bewaren. Deze factuur dient doorlopend genummerd en gedagtekend te zijn en dient, in afwijking in zoverre van artikel 6.14, derde lid, op duidelijke en overzichtelijke wijze te bevatten:

a. de datum waarop de levering, de werkzaamheid of de dienst is verricht;
b. een omschrijving van de aard en de hoeveelheid van de goederen, werkzaamheden of diensten die zijn geleverd of zijn verricht, alsmede het ter zake daarvan in rekening gebrachte bedrag; en
c. de naam, het adres en het door de Belastingdienst toegekende registratienummer van degene die de levering, de werkzaamheid of de dienst heeft verricht alsmede, indien dit een administratieplichtige is, van degene aan wie de levering, de werkzaamheid of de dienst is verricht.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel.

Lid 1., onderdeel c. houdt in dat zowel het cribnummer van de leverancier alsmede, indien dit een administratieplichtige is, de afnemer op de factuur dient te worden opgenomen.

Het vermelden van het cribnummer van de afnemer zal in vele situaties praktisch onuitvoerbaar en niet handig zijn, denk aan een zakelijke lunch, diner of borrel bij een horeca zaak, aankopen bij een bouwmarkt, supermarkt of andere winkel alsmede nota’s van bepaalde instanties welke voorgedrukte formulieren hanteren, zoals de WEB nota’s. Vele entiteiten zullen hun administratie en facturen er op moeten aanpassen, hetgeen de nodige tijd zal nemen.

Gelet bovenstaande hebben wij, als bestuur van de Vereniging Van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB), in december 2019, overleg gehad met de BCN met het verzoek om dit onderdeel te laten wijzigen waarbij het cribnummer van de afnemer achterwege kan worden gelaten en dat er voorlopig een overgangsperiode kan worden opgenomen.
Afgelopen week heeft dit overleg een vervolg gehad, waarbij is aangegeven dat een dergelijke wijziging nog wel enige tijd kan nemen en dat de wet zoals deze nu is aangenomen geldt vanaf 01-01-2020 zonder enige overgangsperiode.
De BCN zal deze wet handhaven en er op toezien dat deze wordt nagekomen.

Ons advies is om per direct aan genoemde factuurplicht te voldoen.
Verder houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in het oog en zullen wij berichten wanneer er een mogelijke wijziging wordt aangenomen en van toepassing zal zijn.

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Vastgoedbelasting

Vastgoedbelasting

Vastgoedbelasting (real estate tax) is levied on a yearly basis from those who are entitled to the profits of immovable property on January 1st of each year. Usually this would be the owner of the property, however in the case of long term lease of land (erfpacht), the vastgoedbelasting is levied from the lessee.

The vastgoedbelasting is not levied on the value of:

 • The private residence: a residence that is available as primary residence to the owner who is resident of the Dutch Caribbean;
 • Immovable property that forms part of the assets of a sole proprietorship (non-incorporated business).

Moreover, there is an exemption applicable for
the vastgoedbelasting for (amongst others):

 • Undeveloped land owned by a private individual who is a resident of the Dutch Caribbean;
 • The first USD 70.000 of the value of all secondary homes that fall under the vastgoedbelasting.

This exemption is applicable as of January 1st 2014.
This exemption is also applicable for residences that are owned by legal entities such as an NV or BV (public or private limited liability company).

The Public Entity of Bonaire levies grondbelasting (ground tax) on the value of the private residence.
The Public Entities of Saba and Statia do not levy grondbelasting.

What does this mean in practice?

In practice this means that the vastgoedbelasting is applicable to (amongst others):

 • Owners of secondary homes located in the Dutch Caribbean;
 • Owners that rent out immovable property located in the Dutch Caribbean;
 • In the Dutch Caribbean established entities that possess immovable property located in
  the Dutch Caribbean;
 • Outside the Dutch Caribbean established entities that possess immovable property located in
  the Dutch Caribbean;
 • Non-residents that possess land or long term lease land located in the Dutch Caribbean.

What is the taxable basis of the vastgoedbelasting?

The vastgoedbelasting is levied on the profit derived from the immovable property.
This profit is a legally fixed percentage of 4% of the value of the immovable property, regardless the actual income it generates.
The value of the immovable property is established on its fair market value. Consequently, the vastgoedbelasting
due depends on the value of the property.

This value is determined by the tax inspector for a period of five years. In case the value fluctuates as a result of a reconstruction,
expansion, or demolition, the tax inspector can reassess the value.
The value decree for the period 2016 until 2020 will send out any moment. If you do not agree upon the value you must lodge an objection within two months after the date on the decree.

For the period between 2011 and 2014, the tax rate was 15% of the (fictional) proceeds. Thus, effectively,
a tax of 0,6% (15% of 4%) is levied on the value of the property. In case of a hotel, the tax rate is 5%,
meaning that effectively 0,2% is levied on the value.

As of January 1st 2015, the tax rate is determined at 17,5% on the proceeds. Effectively this means that
a taxrate of 0,7% is applied to the value of the property. In case of a hotel, the rate is 10%, resulting in effectively 0,4% tax on the value.

Investment Exemption vastgoedbelasting!

As of January 1st 2014, the increase of value of the immovable property is exempted for the first ten
years (investment exemption).

If you have made an investment to an immovable property, the increase of the value resulting from construction, alteration, improvement, expansion or renovation of immovable property is exempted from vastgoedbelasting as of January 1, 2014 for the duration of ten years. If you wish to make use of this temporary exemption, you must make mention with a form of the change to the immovable property made. This form must be filed at the Belastingdienst/ Caribisch Nederland within one year following the occurrence of a change with respect to an immovable property.

Examples

Suppose, on January 1st 2013 you own an immovable property in the Dutch Caribbean with a value of USD 200.000. You are a private individual and it concerns a secondary home. For the secondary home, an exemption of USD 50.000 applies in 2013. The tax is calculated over a value of USD 150.000. On this amount, you pay vastgoedbelasting against a rate of 0,6% (=USD 900).
In 2014 you decide to add a porch worth USD 50.000 to the property. On January 2015 you are still the owner of the residence with the finished porch. The value of the porch however is not added to the value of the home, because of the investment exemption. The tax is still calculated on the amount of USD 200.000, however in 2015 an exemption of USD 70.000 and an effective tax rate of 0.7% applies (= USD 910).

Suppose, a legal entity owns in 2014 immovable property worth USD 500.000. It concerns a residence. Starting 2014, the value of these homes is exempted for the first USD 70.000. This also applies to public entities. This means that the tax is calculated based on a value of USD 430.000. In this year, the entity pays 0,6% vastgoedbelasting (=USD 2.580).

Suppose, a legal entity owns in 2015 a hotel worth USD 300.000. There is no exemption applicable.
For hotels owned by a non-private individual, the tax rate amounts 10%. Effectively, that means an applicable tax rate of 0,4% (10% of 4%), resulting in a tax of USD 1.200.

Surtax

Only the Public Entity of Bonaire levies 15% surtax on the vastgoedbelasting. This amount is mentioned separately on the tax assessment and is calculated on the due amount of vastgoedbelasting. In the example of a vastgoedbelasting assessment of USD 1.200, the amount of surtax is thus USD 180. The total amount of tax amount then USD 1.380. When an immovable property falls under the scope of the vastgoedbelasting, no grondbelasting is due.

For completeness sake we mention that this article is based on the applicable BES tax legislation
at the time this article was written.

Source: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Verhuizen naar Caribisch Nederland / De Verhuisgoederenvrijstelling

Verhuizen naar Caribisch Nederland / De Verhuisgoederenvrijstelling

Wanneer u naar Caribisch Nederland verhuist en verhuisgoederen (huisraad enz.) meeneemt, kunnen deze verhuisgoederen met vrijstelling van invoerbelastingen (ABB en accijns) worden ingevoerd. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en over een door Douane Caribisch Nederland afgegeven vergunning beschikken.

Kom ik in aanmerking voor de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling kan van toepassing zijn indien u uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland overbrengt.
In algemene zin wordt onder ‘normale verblijfplaats’ verstaan de plaats waar een natuurlijk persoon gedurende ten minste 183 dagen per kalenderjaar verblijft wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen. Informeer bij de Douane Caribisch Nederland indien de plaats van persoonlijke en beroepsmatige verschillend zijn.

Voor welke goederen geldt de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling geldt voor persoonlijke goederen die u ten minste zes maanden vóór de datum van uitschrijving in het land van herkomst (inclusief Nederland) in bezit had en, wanneer het gebruiksgoederen betreft, u deze goederen aldaar ook in gebruik had.

De verhuisgoederenvrijstelling geldt dus niet voor nieuwe goederen die u met het oog op de verhuizing naar Caribisch Nederland heeft aangeschaft.

Persoonlijke goederen zijn goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door u en/of uw gezinsleden of die voor de behoeften van uw huishouden dienen. Voorbeelden hiervan zijn: meubilair, beddengoed, kleding, eigen gereedschap of fiets. Tot persoonlijke goederen behoren ook personenvoertuigen, kleine huisdieren, een normale huisvoorraad alcoholhoudende dranken en levensmiddelen.

Personenvoertuig

De verhuisgoederenvrijstelling is beperkt tot één personenvoertuig per gezin of huishouding. Als personenvoertuig wordt aangemerkt: een personenauto, motorfiets, brom- of snorfiets. De vrijstelling geldt niet voor voertuigen voor het bedrijven van een hobby (bijvoorbeeld een old timer) of voor voertuigen gebouwd of ingericht voor het bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen. Evenmin geldt de vrijstelling voor andere vervoermiddelen zoals vaartuigen en vliegtuigen.

In tegenstelling tot de overige persoonlijke goederen dient een personenvoertuig ten minste één jaar in bezit én gebruik te zijn geweest bij belanghebbende. Deze termijn geldt voorafgaand aan de datum van inscheping van het personenvoertuig in het land van herkomst.

Voor het invoeren van een personenvoertuig heeft u een apart formulier ter aanvraag van een vergunning nodig, wat kan worden opgevraagd bij de Douane Caribisch Nederland.

Kleine huisdieren

De invoer van een huisdier dat met de verhuizing meekomt, moet u bij aankomst melden bij de Douane. Daarbij toont u een gezondheidsverklaring van de Veterinaire Dienst of dierenarts van het land van herkomst. De gezondheidsverklaring mag niet ouder zijn dan 2 weken. Zonder gezondheidsverklaring wordt uw huisdier door de Veterinaire Dienst van Caribisch Nederland in quarantaine genomen.

In de meeste gevallen bent u bij aankomst met uw huisdier nog niet in het bezit van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling. In dat geval dient u een borg te betalen die afhankelijk is van de waarde van het dier. Dit bedrag kunt u terugvragen nadat u de vergunning verhuisgoederenvrijstelling heeft ontvangen.

Hoe vraag ik een vergunning verhuisgoederenvrijstelling aan?

Wilt u in aanmerking komen voor een vergunning verhuisgoederen, dan moet u een schriftelijk verzoek bij de Douane indienen. Het formulier voor dit verzoek kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Bij het verzoek worden de volgende bescheiden overgelegd:

• Een kopie van het paspoort van de aanvrager en eventueel de meeverhuizende partner en gezinsleden. inclusief de pagina met de immigratie – inreis stempelafdruk;
• Een kopie van de inschrijving van de afdeling burgerzaken van het eilandgebied, óf van een werkvergunning;
• Een kopie van het bewijs van uitschrijving uit het land van herkomst of indien geen bewijs van uitschrijving wordt afgegeven in het land van herkomst: een visa/green card/andere bescheiden waaruit blijkt dat de normale verblijfplaats in het buitenland was;
• Een bewijs van inschrijving van de afdeling Burgerzaken van het eilandgebied van vestiging;
• een ondertekende, volledige lijst met verhuisgoederen met vermelding van de waarde;

Personenvoertuig

Neemt u een personenvoertuig mee dan wordt daarvoor een afzonderlijk formulier ingediend. Dit formulier kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Naast dit ingevulde formulier levert u de volgende bescheiden in:

• Een kopie van het paspoort van de houder;
• Het origineel kentekenbewijs van het land van herkomst/eigendomsbewijs;
• bewijs van uitvoer;
• Het aankoopbewijs van het personenvoertuig;
• Het verzekeringsbewijs (van het land van herkomst).
U kunt uw aanvragen indienen vóórdat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd.

Naast dat u moet beschikken over een vergunning om de verhuisgoederen met vrijstelling van ABB en eventueel accijns te mogen invoeren, moet voor de verhuisgoederen tevens een aangifte ten invoer bij de Douane worden ingediend. Meestal wordt dit in orde gemaakt door het bedrijf dat de verhuizing voor u verzorgd.

Waar lever ik mijn aanvraag voor een verhuisgoederenvrijstelling in?

De plaats van inlevering van uw aanvraag is afhankelijk van het eiland waar u naar verhuist. Per eiland wordt daarom de inleverlocatie weergegeven:

• Bonaire: Douane/team klantbehandeling, Kaya LD Gerharts 12, Kralendijk (Belastinggebouw)
• Sint Eustatius: Taxoffice, H.M. Queen Beatrixstreet, Oranjestad.
• Saba : Taxoffice, Cap. Matthew Levenstonestreet, The Bottom

Moet ik ook een aanvraag indienen indien ik binnen Caribisch Nederland verhuis?

Ja, indien u verhuist tussen de eilandgebieden van Caribisch Nederland zal ook een verzoek om afgifte van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling moeten worden ingediend. Zonder vergunning bent u bij invoer van uw verhuisgoederen in het andere eilandgebied ABB verschuldigd en mogelijk accijns.

Wat moet ik doen als mijn verhuisgoederen zijn gearriveerd?

Het kan zich voordoen dat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd maar uw normale verblijfplaats nog niet wordt bevestigd door een bewijs van inschrijving bij de afdeling burgerzaken van het eilandgebied waar u naar toe bent verhuisd.

Wilt u toch over uw verhuisgoederen beschikken dan kunt u een aangifte ten invoer indienen maar zal het stellen van een zekerheid (een bedrag) voor eventueel verschuldigde invoerbelastingen worden verlangd. Wanneer u op een later moment in het bezit bent van het bewijs van inschrijving dan kunt u met dit bewijs, een schriftelijk verzoek indienen bij de Douane tot vrijgave van de zekerheid (teruggave). In het verzoek verwijst u naar het nummer en de datum van de aangifte ten invoer.

Indien het overbrengen van uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland door de autoriteiten wordt geweigerd zal de zekerheid worden geïncasseerd als wegens invoer van (verhuis) goederen verschuldigde belasting.

Mag ik mijn verhuisgoederen ook later invoeren?

Ja, u mag uw verhuisgoederen ook later invoeren, maar u moet dit doen binnen zes maanden nadat u op het eilandgebied aankwam met het doel om daar uw normale verblijfplaats te hebben. De invoer mag ook in gedeelten plaatsvinden.

Ik wil mijn verhuisgoederen verkopen, uitlenen of weggeven. Kan dat zo maar?

Het hangt ervan af wanneer u dat doet. Binnen een termijn van 12 maanden mag u de verhuisgoederen niet verkopen, uitlenen, weggeven etc. Het begin van de periode van 12 maanden is de datum waarop de aangifte ten invoer door de Douane is aanvaard.

Wilt u de verhuisgoederen toch binnen deze termijn verkopen, uitlenen etc., dan heeft u hiervoor toestemming van de inspecteur nodig. U moet dan alsnog ABB en eventueel accijns betalen. Verkoopt u de verhuisgoederen, geeft u ze weg etc. zonder toestemming van de inspecteur, dan kunt u een boete krijgen, naast de betaling van ABB en eventueel accijns.

Voor de volledigheid vermelden we dat dit artikel is gebaseerd op de toepasselijke BES belastingwetgeving
op het moment dat dit artikel werd geschreven.

Bron: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Invoer van goederen voor particulieren

Invoer van goederen voor particulieren

Invoerbelasting

Welke invoerbelastingen is bij invoer van goederen in Caribisch Nederland verschuldigd?
Bij het invoeren van goederen kunnen de volgende belastingen verschuldigd zijn:

Invoerrecht

Het tarief aan invoerrecht  is voor alle goederen op nihil (0%) gesteld. Er wordt derhalve geen invoerrecht geheven.

Algemene bestedingsbelasting (ABB)
Het tarief aan ABB is, op enkele uitzonderingen na, voor alle goederen:

 • Op Bonaire: 8%;
 • Op Saba en Sint Eustatius: 6%.

De uitzonderingen zijn:

het ABB-tarief voor personenauto’s (voorwaarden) op Bonaire bedraagt 25%.
Voor Sint Eustatius en Saba is een progressief tarief van toepassing.
voor zeer schone/zuinige personenauto’s (voorwaarden) bedraagt het ABB-tarief 0%.

Over welk bedrag wordt de ABB geheven?

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. Heel algemeen gesteld is de douanewaarde de prijs van de goederen (aankoopwaarde), vermeerderd met vracht en verzekeringskosten tot de eerste plaats van binnenkomst op het eiland van invoer. Indien accijnsgoederen worden ingevoerd wordt ook het accijnsbedrag in de douanewaarde opgenomen.

Bij het betalen van ABB over goederen die door een reiziger zijn meegenomen,
is de bijtelling van vracht en verzekeringskosten niet van toepassing.

Accijns

Het tarief aan accijns varieert per soort accijnsgoed. De accijns wordt geheven over de hoeveelheid accijnsgoed die wordt invoert.
Op Bonaire geldt voor het invoeren van alle accijnsgoederen accijns. Op Saba en Sint Eustatius geldt enkel accijns op het invoeren van benzine. Op invoer van sigaretten, gedistilleerd en dergelijke is de accijns uitgesloten op deze eilanden.

Teruggaaf omzetbelasting (BTW) bij uitvoer Nederland

Woont u buiten de EU en koopt u in Nederland nieuwe goederen die u in uw bagage naar buiten de EU brengt? Dan kunt u achteraf de betaalde btw terugkrijgen. U kunt daarover afspraken maken met de winkelier/leverancier van de goederen. U moet voor de goederen die u meeneemt een factuur hebben. De waarde op de factuur van de goederen die u meeneemt moet hoger zijn dan € 50, inclusief btw en eventuele andere belastingen. U moet bij het verlaten van Nederland of de EU de (kopie) factuur aan de Douane laten zien. 

De Douane controleert:

 • Of uw vaste verblijfplaats buiten de EU is
 • Of u de goederen zelf meeneemt
 • Of de factuur door een Nederlandse winkelier/leverancier is afgegeven

Als de goederen die u meeneemt dezelfde zijn als de goederen die op de (kopie-)factuur staan, tekent de douaneambtenaar de (kopie-) factuur
voor uitvoer af. Daarna stuurt u de (kopie-) factuur aan uw leverancier. Met de door de Douane afgetekende factuur toont uw leverancier bij de Belastingdienst aan dat de goederen zijn uitgevoerd. Uw leverancier hoeft dan geen btw te betalen. Uw leverancier kan de btw aan u terugbetalen. De Belastingdienst of de Douane bemiddelt daarbij niet.

Ook kunnen tussenpersonen (zoals Tax-refund organisaties) worden ingeschakeld. Uw leverancier kan u hierover informeren.Om de btw terug te krijgen, moet u de goederen uiterlijk aan het einde van de 3e maand na de maand van aankoop meenemen naar buiten de EU.
Deze regeling geldt ook voor personen die zich voor het einde van de derde maand na aankoop buiten de EU vestigen. Daarvoor gelden speciale regels!

Reizigersbagage

Welke douaneformaliteiten gelden er wanneer een reiziger op Caribisch Nederland arriveert?

Wanneer u in Caribisch Nederland arriveert moet u bij de Douane aangifte doen voor de goederen die u meevoert.
Wanneer u uitsluitend goederen meevoert die met vrijstelling van ‘invoerrechten’ kunnen worden ingevoerd gaat
het aangifte doen heel eenvoudig, namelijk door het passeren van de douanedoorgang.
Uiteraard mogen dit geen verboden goederen zijn zoals verdovende middelen en wapens.

Inwoner BES

Wat mag ik meenemen?

U keert terug van een verblijf elders naar het eiland waar u woonachtig bent. Wellicht heeft u persoonlijke goederen bij u die u meenam toen u van uw eiland vertrok, zoals kleding, fotocamera of toiletartikelen. Bij binnenkomst hoeft u geen ABB te betalen, omdat daarop de vrijstelling voor zogeheten terugkerende goederen van toepassing is. Voor de goederen die u tijdens uw reis heeft gekocht of gekregen geldt dat u die met vrijstelling van ABB mag invoeren voor zover de waarde van deze goederen USD 500,– of minder bedraagt. De douanebeambte kan u vragen om aan te tonen dat u de goederen eerder heeft gekocht op uw eiland of de goederen eerder op legale wijze heeft ingevoerd. Met name bij kostbare goederen is het daarom raadzaam om de aankoop bon en/of het invoerbewijs bij u te hebben.

Bezoeker BES

Wat mag ik meenemen?

Wanneer u reist neemt u meestal persoonlijke goederen mee zoals kleding, toiletartikelen of een fotocamera. Tijdens uw bezoek aan Caribisch Nederland gebruikt u deze goederen. Bij vertrek neemt u deze goederen weer mee. U heeft de goederen dan tijdelijk ingevoerd in Caribisch Nederland, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. In dat geval hoeft u geen ABB te betalen. Deze vrijstelling geldt niet voor accijnsgoederen zoals sigaretten en alcoholhoudende dranken, waarbij u zich moet houden aan de hoeveelheden zoals is vermeld onder de reizigersvrijstelling.

De Douane kan u om een zekerheidsstelling vragen, indien het vermoeden bestaat dat u de goederen wellicht wilt verkopen of schenken op het eiland waar u niet woont. Dit betekent dat u het bedrag aan ABB (Algemene Bestedingsbelasting) moet betalen dat u bij gewone invoer ook zou moeten betalen. Bij verlaten van het eiland met de goederen kunt u het bedrag weer terug krijgen.

Inwoner BES / Bezoeker BES

Waarvoor moet ik betalen?

Als u méér goederen meeneemt dan u met vrijstelling van ABB mag invoeren
dan moet u ABB (Algemene Bestedingsbelasting) betalen.

De ABB bedraagt:

 • 6% bij invoer op Saba of Sint Eustatius
 • 8% bij invoer op Bonaire

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde is de prijs waarvoor u goederen heeft gekocht. U toont deze prijs aan met de aankoopfactuur. Heeft u geen factuur, omdat u de goederen bijvoorbeeld kado kreeg dan zal de douanebeambte in overleg met u de waarde vaststellen. Ook dan moet u namelijk ABB betalen.

Wanneer u meer accijnsgoederen meevoert dan met vrijstelling kan worden ingevoerd, zult u naast de ABB ook accijns moeten voldoen.
Dit geldt uitsluitend bij invoer op Bonaire.

Wat moet ik doen?

Op de locatie van binnenkomst (luchthaven of zeehaven) meldt u bij de Douane dat u goederen meevoert waarvoor geen vrijstelling van ABB kunt krijgen. U bent verplicht deze melding te doen. De Douane zal naar de factuur van de goederen vragen en de verschuldigde ABB berekenen. U voldoet de ABB aan de Douane en ontvangt een kwitantie.

Uw melding wordt in wettelijke termen een mondelinge aangifte genoemd. Een mondelinge aangifte voor persoonlijke goederen kan gedaan worden tot een waarde van maximaal USD 1500,00. Is de waarde van het goed hoger, dan zal een elektronische aangifte bij de Douane moeten worden ingediend.

Wat is verboden om mee te nemen?

De invoer van medicijnen (niet bedoeld voor eigen gebruik), verdovende middelen en wapens is verboden. Hetzelfde geldt voor beschermde dieren, planten, schelpen en dergelijke. Indien u goederen meevoert waarvan de invoer is verboden of waarvoor een speciale toestemming van de overheid vereist is, moet u dit bij aankomst in de haven of op luchthaven onmiddellijk bij de Douane melden.

Overige zaken

Twijfelt u over een vrijstelling?

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor vrijstelling van ABB of dat u misschien verboden goederen meevoert, meldt u dan altijd onmiddellijk bij de Douane op de locatie van binnenkomst. Doet u dit niet, dan kan er sprake zijn van illegale invoer van goederen. Dit is strafbaar.
Uiteraard kunt u ook vóór uw vertrek bij de Douane informeren of in uw situatie specifieke procedures gelden. Zo is bijvoorbeeld de uitvoer van koraal en bepaalde schelpen verboden.

Bagagecontrole

De Douane zal steekproefsgewijs controleren of goederen die reizigers meevoeren met vrijstelling van ABB kunnen worden ingevoerd. Daarnaast kan zij controleren of geen verboden goederen (bv. wapens en drugs) worden ingevoerd. Het betekent dat de reiziger zal worden verzocht om de koffer of handbagage te openen, zodat de Douane deze controle kan uitvoeren. U bent als reiziger verplicht aan deze controle mee te werken. Ook bij vertrek kan de Douane uw bagage controleren.

Reizigersvrijstelling

De vrijstelling geldt alleen voor goederen die bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik. De vrijstelling geldt dus niet voor commerciële goederen of goederen met een kennelijk handelskarakter. De vrijstelling heeft betrekking op goederen die buiten het eiland van binnenkomst zijn verkregen. Het betreft alle goederen, met uitzondering van alcoholische producten, tabak en tabaksproducten.

Vrijstelling van ABB tot een waarde van maximaal USD 500,- per persoon
Voor personen jonger dan 15 jaar is de vrijstelling beperkt tot USD 150,-per persoon
De vrijstelling geldt voor goederen tót de hierboven vermelde waarde. Indien een goed niet splitsbaar is en een hogere waarde heeft geldt daarvoor geen vrijstelling.

Voorbeeld: u heeft in het buitenland een fotocamera gekocht. De prijs was USD 520,-.
Dan bent u over het gehele bedrag 8% (Bonaire) danwel 6% (Sint Eustatius, Saba) ABB verschuldigd.

Alcoholische producten, tabak en tabaksproducten

Vrijstelling van ABB en accijns voor maximaal:

 • 200 sigaretten óf
 • 50 cigarillo’s óf
 • 25 sigaren óf
 • 125 gram rooktabak én
 • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. óf
 • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank, danwel mousserende wijn of likeurwijn, met een alcoholgehalte van 22% vol. of minder
 • én 2 liter niet-mousserende wijn én 8 liter bier,

De vrijstelling voor tabak en tabaksproducten geldt uitsluitend voor personen van 17 jaar en ouder. De vrijstelling voor gedistilleerde dranken enz. geldt uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.  Voor personeelsleden van vliegtuigen en schepen die worden gebruikt in het verkeer met het buitenland geldt de vrijstelling voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten voor de helft van de genoemde hoeveelheden.
De vrijstelling van accijns is uitsluitend effectief op Bonaire. Behalve op benzine wordt op Saba en Sint Eustatius namelijk geen accijns geheven. 

Overzicht accijnstarieven

accijnsgoederentarief
BenzinePer hl USD 31,86 (Bonaire)
Per hl USD 24,27 (Saba, Sint Eustatius)
Sigaretten (import)Per 100 stuks USD 8,69
SigarenPer 100 stuks USD 9,78
Cigarillo’sPer 100 stuks USD 4,89
RooktabakPer kilogram USD 30,00
WijnPer hl USD 128,50
Bier Per hl USD 67,04
Overige alcoholhoudende productenPer hl USD 12,85 per vol% alcohol

Wanneer accijns moet worden voldaan geldt dat de ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen, vermeerderd mét de accijns. U betaalt dus ook ABB over de accijns. Wanneer accijns moet worden voldaan geldt dat de ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen, vermeerderd mét de accijns. U betaalt dus ook ABB over de accijns.

Internet aankopen

U woont op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en u wilt via Internet, via de post of de telefoon iets kopen buiten uw eigen eiland. De goederen die u koopt, worden ingevoerd op uw eiland. Het kan zijn dat u invoerbelasting moet betalen, zoals ABB (Algemene Bestedingsbelasting) of accijns. Ik woon in Caribisch Nederland en heb buiten het eilandgebied goederen besteld De goederen worden per post of koerier op mijn adres afgeleverd.

Ben ik dan ABB verschuldigd?

Niet altijd, er geldt voor een beperkte hoeveelheid goederen vrijstelling van ABB. De hoeveelheid goederen die zonder betaling van ABB kan worden ingevoerd wordt aangeduid als zendingen met een te verwaarlozen waarde. In onderstaand overzicht is de vrijstelling opgenomen.Vrijstelling voor zendingen met een te verwaarlozen waardeVrijstelling van ABB kan worden genoten indien de waarde van de goederen, inclusief vracht-/portokosten, niet meer dan USD 28,00 bedraagt. Alcoholische producten en tabak en tabaksproducten zijn van de vrijstelling uitgesloten.

Overig

U kunt, als inwoner van Caribisch Nederland, ook goederen ontvangen van iemand (familielid, vriend, kennis) waarbij u niet betaald voor deze goederen.

Wanneer een familielid of kennis goederen verstuurt naar een ander familielid of kennis die op een van de eilandgebieden Bonaire, Saba, of Sint Eustatius woont, vindt invoer van goederen plaats. In beginsel moet daarover ABB (Algemene Bestedingsbelasting) worden betaald en wellicht accijns.

Hierbij geldt echter dat een beperkte hoeveelheid goederen met vrijstelling van ABB en/of accijns kan worden ingevoerd.Vrijstelling voor door particulieren aan particulieren gerichte zendingenGoederen die bijvoorbeeld als briefpost of post-/koerierpakket worden toegezonden.
Er is vrijstelling van ABB indien de waarde van de goederen (inclusief vracht-/portokosten) niet hoger is als 70,00 USD.Voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten gelden daarbij maximaal de volgende hoeveelheidsbeperkingen:

 • 50 sigaretten óf
 • 25 cigarillo’s óf
 • 10 sigaren óf
 • 50 gram rooktabak,
 • én 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol.
 • óf 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende dranken, danwel mousserende wijn of likeurwijn, met een alcoholgehalte van 22% vol of minder 2 liter niet-mousserende wijn.

Er gelden hierbij enkele voorwaarden:

• de toezending heeft een incidenteel karakter;
• het is uitsluitend van toepassing  op persoonlijke goederen;
• de geadresseerde betaalt de afzender niet voor de toezending.

Internetaankopen overig

Wat gebeurt er wanneer deze goederen niet met vrijstelling van ABB en/of accijns kunnen worden ingevoerd?De Post of het koerierbedrijf dat de goederen ontvangt zorgt ervoor dat een aangifte bij de Douane wordt ingediend waarbij betaling van de ABB plaatsvindt.

De ABB bedraagt: 

• 6% bij invoer van goederen op Saba, en Sint Eustatius;
• 8% bij invoer van goederen op Bonaire.

De ABB wordt berekend over de douanewaarde van de goederen. Dit is de prijs van de goederen, vermeerderd met alle kosten, zoals vracht- en portokosten, tot het eilandgebied van bestemming. Wanneer sprake is van invoer van accijnsgoederen kan het zijn dat u, naast de ABB, ook accijns verschuldigd bent.Het koerierbedrijf of de Post zal vervolgens de ABB en eventuele accijns bij u in rekening brengen.
In de volgende publicatie zal worden ingegaan op de invoer van goederen voor particulieren ingeval van verhuizing naar de BES, Caribisch Nederland.

Voor de volledigheid vermelden we dat dit artikel is gebaseerd op de toepasselijke BES belastingwetgeving
op het moment dat dit artikel werd geschreven.

Bron: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

You cannot copy content of this page